Welcome on dyXoft Delphi page

overview * gallery  * downloads * home

Overview


S výjimkou několika prvních let (trávených ve společnosti sálových počítačů řady EC, FOTRANu a assemblerů) je Vladykův profesní život spjat téměř výhradně s programovacím jazykem Pascal a firmou Borland (později Embarcadero).

Vyšed ze své telekomunikační a na přenosy dat orientované specializace (vybaven počítačem Osborne 1 a podporován smečkou kolegů schopných upravit Turbo Pascal 2.0 do ROMovatelné verze) začínal s aplikacemi pro řízení a správu procesů v reálném čase, již tehdy doplněnými nejen nástroji pro zásahy do operačního systému a pro servis nepříliš spolehlivých záznamových médií, ale též jednoduchým předchůdcem pozdějších kancelářských balíků a - věren svým zálibám - sadou jednoduchých her, využívajících dobovou semigrafiku.

Po nástupu prvních PC a několika verzí DOSů rozšířil operační oblast o aplikace databázové, opřených o borlandský Paradox; vytvářel systémy pro správu předplatného a pro podporu dobových účetních programů. I nadále se věnoval řízení procesů v reálném čase, tentokrát již zaměřených spíš na správu telefonních ústředen a tarifikace. Vedlejším, leč poměrně důležitým produktem pak zůstaly nástroje pro úpravu operačních systémů, především editory kódových stránek, což byl v době tápání při řešení počítačové češtiny segment velice zajímavý.

Po nástupu Windows a v období vítězného tažení SQL se věnoval převážně komplexním aplikacím databázovým a zabezpečeným přenosům dat mezi těmito; vyvrcholením této éry se stal řídící vydavatelský systém Grandmaster, tvořený dvouvrstvým modelem klient-server a spravovaný sadou inteligentních uživatelských konzolí, doplněný balíkem administrátorských nástrojů a uceleným kompletem pro import/export z/do jiných databázových aplikací, tabulkových kalkulátorů a XML dokumentů.

Čas oponou trhnul, jak aplikace, tak i některé druhdy velké a úspěšné firmy, které je využívaly, zmizely v propadlišti dějin... ale zůstalo několik knihoven a originálních řešení, které mohou být využity i dnes; teoreticky by se mohly někomu hodit - a proto jsou na této stránce zpřístupněny ke stažení. Enjoy...


Below you can see a link to pack of dyXoft Delphi libraries for download.

Using Borland/Embarcadero products more than thirty years, dyXoft wrote variety of procedures/functions for safe conversions, direct link-up between client forms and SQL-oriented database systems in real time etc. For some of them dyXoft uses special "meta query" language DXQ (dyXoft query) or MAQ (meta query); definitions, source code and examples are also packed for download.
Of course - maybe some parts are obsolete; but - who knows? :-) Try and enjoy...

 

Gallery

[to see full size in new tab, click on image]

dyXoft Data Mixer
dyXoft Data Grabber
dyXoft GrandMaster
dyXoft GrandMaster system diagram

 

Downloads


Soubor dyXoft_Delphi_basic obsahuje zdrojový kód knihovny dX_BasicFce - typy, konstanty, proměnné, funkce a procedury pro následující činnosti:

 • zabezpečené konverze
 • zabezpečenou manipulaci s řetězci
 • vytváření relací klient-server pro různé typy databází (SQL, mySQL, MDB, pojmenované oblasti MS Excel..)
 • používání SQL dotazů (query) v reálném čase s vyhodnocováním výsledku prováděné operace
 • přímou vazbu mezi vybranou databází (viz výše) a aktivními prvky formuláře v reálném čase

Názvy všech položek knihovny jsou intuitivní; komentáře jsou omezeny na nezbytné případy.

Soubor dyXoft_Delphi_DXQ obsahuje zdrojový kód knihovny DXQ_Fce - typy, konstanty, proměnné, funkce a procedury pro vytvoření interaktivního formuláře využívajícího speciální "meta SQL" jazyk; tento formulář umožní pokládání SQL dotazu i uživatelům neobeznámeným s jazykem SQL - plus vzory textových souborů tvořících zdrojový kód dotazu (default.maq, default.dxq) a příslušné ikony těchto souborů

Soubor dyXoft_Delphi_tools obsahuje následující položky:

 • soubor DataMixer.exe - nástroj pro zabezpečený přenos dat mezi databázemi různých typů v sítích LAN/WAN
 • soubor nápovědy pro mixer (DMhelp.htm)
 • soubor GMGrabber.exe - nástroj pro přímou manipulaci s datovými strukturami různých typů, umístěných lokálně nebo v sítích LAN/WAN
 • soubor nápovědy pro grabber (GMGRABBER.htm)
  (má-li být nápověda interaktivní, musí být tento soubor plus obrázek (GMGrabber.png) uložen u EXE souboru v podadresáři GMGhelp)
 • ikony pro soubory receptur (mixer) a pracovní soubory historie (grabber)

UPOZORNĚNÍ: Mixer i grabber jsou nástroje pro profesionální využití, které u uživatele předpokládají určité znalosti; dyXoft se zříká jakékoliv zodpovědnosti za chyby či škody způsobené nesprávným používáním těchto...


ZIPped pack dyXoft_Delphi_basic contents library (source code) dX_BasicFce with:

 • plenty of safe-convert funcs/procs (with necessary definitons)
 • safe string-manipulation funcs/procs (with necessary definitons)
 • funcs/procs (with necessary definitons) for safe client-server relations (SQL, mySQL, MDB, MS Excel named areas..)
 • funcs/procs (with necessary definitons) for safe SQL query real-time operation (with result evaluation)
 • funcs/procs (with necessary definitons) for safe real-time relations between selected database (see above) and Delphi form active elements

Names of all library elements are transcendental (English).

ZIPped pack dyXoft_Delphi_DXQ contents library (source code) DXQ_Fce with "dyxoft meta query language" elements (to create form for SQL query construction by non-informed users) plus source code examples (default.maq, default.dxq) and used file icons

ZIPped pack dyXoft_Delphi_tools contents:

 • file DataMixer.exe - tool for safe data transfer/insert/edit between different databases (LAN/WAN)
 • mixer help file (DMhelp.htm)
  (this file is in Czech only, but all important terms uses English and, f.i., Google translator works well :-))
 • file GMGrabber.exe - tool for direct manipulation with different databases (local,LAN/WAN)
 • grabber help file (GMGRABBER.htm)
  (to use help as interactive, place this file plus image (GMGrabber.png) to EXE-subfolder GMGhelp)
 • source code textfiles icons (dxl, dxt,grh)

ATTENTION: both the Mixer and the Grabber are tools for professionals; dyXoft disclaims all liability for damage caused by improper use!

 

Top Home