radiový přepínač database type

Tento přepínač slouží k výběru zpracovávaných dat nebo k deaktivaci aktuálního datového připojení.

Volba SQL general otevře dialogové okno, které umožní zadat požadovaný SQL server a požadovaný datový katalog na tomto serveru. Volba MDB otevře klasický "open" dialog Windows s filtrem pro výběr souborů typu MDB (katalog Microsoft Access). Analogicky otevře volba XLS dialog pro otevření souboru typu XLS (sešit Microsoft Excel).

Poznámky:

 

 

radiový přepínač login type

Tento přepínač určuje způsob ověření přístupových práv ke zvoleným datům.

V poloze WIS se dXGrabber připojuje k datům s využitím standardního zabezpečení Windows (Windows Integrated Security); k ověření přístupových práv je použito přihlašovací jméno a heslo použité pro přihlášení do Windows. V poloze pmpt se před přihlášením otevře standardní dialog Windows, požadující zadání specifického jména a hesla pro přístup ke zvoleným datům.

Poznámky:

 

 

 

radiový přepínač help language

Tento přepínač určuje jazyk, který bude použit při zobrazování bublinkové nápovědy.

Všechny ovládací prvky aplikace jsou vybaveny bublinkovou nápovědou; je-li nad daný prvek umístěn kurzor myši, zobrazí se textové okno se základní informací o daném prvku.

V poloze ENG je zobrazována nápověda v angličtině. Volba CZE zajistí zobrazení nápovědy v češtině.

Poznámky:

 

 

 

rozbalovací seznam select table

Seznam umožňuje finální výběr konkrétní tabulky z katalogu SQL/MDB nebo konkrétního listu resp. pojmenované datové oblasti z XLS sešitu.

Seznam obsahuje abecedně setřiděný seznam všech dostupných tabulek (oblastí). Volbu je možno provést buď pomocí myši kliknutím na rozbalovací šipku a následným využitím svislého posuvníku, nebo z klávesnice pomocí kurzorových šipek a klávesy Alt nebo sekvenčním zadáním názvu.

Poznámky:

 

 

 

zobrazovací oblast table grid

Oblast zobrazuje veškerá data aktuálně zvolené tabulky. Data jsou zobrazována v přímém režimu; lze je v rámci možností dané relace libovolně upravovat, na druhé straně ovšem nejsou záznamy nijak setříděny a zobrazují se v tom pořadí, v jakém byly ukládány do sledované struktury.

Poznámky:

 

 

 

seznam položek field list

Seznam zobrazuje všechny položky aktuálně zvolené tabulky. Položky v seznamu jsou zobrazovány ve stejném pořadí, v jakém se vyskytují v definici tabulky. Seznam lze využít při vytváření šablon SQL příkazů. Názvy jednotlivých položek nebo celý seznam lze přenést do pracovní oblasti kliknutím myši nebo pomocí schránky Windows.

Poznámky:

 

 

 

zatrhávací políčko filtru use filter

Políčko slouží k aktivaci/deaktivaci filtru pro výběr dat. K zadání filtračních podmínek slouží sousední textové políčko.

Poznámky:

 

 

 

textové políčko filtru zobrazovaných dat (table grid)

Políčko slouží k zadání podmínek filtrace zobrazovaných dat. K aktivaci zadaných podmínek slouží sousední zatrhávací políčko (use filter). Standardní filtr obsahuje jednoduché relační podmínky pro jednotlivé položky tabulky, zadané buď samostatně nebo v jednoduchých booleovských výrazech. Funkce a predikáty nejsou povoleny; jejich použití vyvolá chybové hlášení a dektivuje filtr. Formát hodnoty v podmínce musí odpovídat formátu zadané položky.
Příklad filtru: (Datum > 1.12.2005) and (Cena <= 10000)

Poznámky:

 

 

 

tlačítko převodníku položek typu DateTime DateTime converter

Stisk tlačítka otvírá samostatné okno, které umožňuje vzájemný převod mezi údajem typu DateTime ve standardním formátu "den-měsíc-rok hodiny:minuty:vteřiny" a odpovídajícím reálným číslem, jehož celá část popisuje datum a dílčí část čas. Převodník se uplatní při tvorbě SQL příkazu, v jehož relacích je mnohdy výhodnější použít číselný formát.

Poznámky:

 

 

 

rámeček pro správu vyhledávání search

Rámeček sdružuje ovládací prvky vyhledávacích funkcí:

 

 

 

rámeček pro správu šablon template management

Rámeček umožňuje zvolit typ šablony SQL příkazu (SELECT pro výběr, UPDATE pro edici, INSERT pro vklad záznamu) a stiskem tlačítka CREATE vygenerovat příslušnou šablonu v edičním okně SQL příkazů. V šabloně jsou použity názvy položek uvedené v pracovní textové položce USED FIELDS.

Poznámky:

 

 

 

tlačítko ukončení aplikace exit

Stisk tlačítka deaktivuje veškerá připojení a korektně ukončí činnost dX data Grabberu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tlačítko obnovení připojení refresh

Stisk tlačítka obnoví aktuální připojení a znovu načte seznam dostupných tabulek resp. listů a oblastí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavový indikátor process gauge

Indikátor slouží k poskytování informace o průběhu složitějších nebo časově náročnějších operací (export nebo import většího množství dat, prohledávání).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdružený ovladač table navigator

Navigátor sdružuje standardní tlačítka pro pohyb po příslušné datové oblastí, edici, potvrzení/zrušení provedených změn a aktualizaci záznamu.

Poznámky:

 

 

 

textové políčko used fields

Políčko slouží jako pracovní oblast pro manipulaci s texty nebo pro vytváření SQL příkazů - v tomto případě musí obsahovat seznam regulérních názvů položek, oddělených středníkem. Názvy položek lze vkládat ručně nebo výběrem ze seznamu aktuálních položek.

Poznámky:

 

 

 

zobrazovací oblast query grid

Oblast zobrazuje ve formě tabulky data, získaná jako odpověď na dříve položený SQL dotaz.

Poznámky:

 

 

 

sdružený ovladač query navigator

Navigátor sdružuje standardní tlačítka pro pohyb po příslušné datové oblastí, edici a potvrzení/zrušení provedených změn.

Poznámky:

 

 

 

 

okno editoru SQL příkazu query memo

Okno slouží jako editor SQL příkazu. Text lze zadávat přímo nebo jej načíst ze seznamu předdefinovaných SQL příkazů; kromě toho je možno použít šablonu vytvořenou pomocí správce šablon.

Poznámky:

 

 

 

 

zaškrtávací políčko kontroly SQL příkazu query check

Zaškrtnutí políčka aktivuje kontrolní funkci, která před spuštěním zadaného SQL příkazu analyzuje jeho strukturu a upozorní na možné ohrožení dat (mazání nebo edice záznamů bez zadání omezujících podmínek atd.). Provádění podezřelého příkazu je pozastaveno a uživatel je informován zprávou v samostatném dialogovém okně.

Kontrola struktury SQL příkazu má význam především u složených příkazů obsahujících funkce UPDATE nebo DELETE.

 

 

 

 

 

 

 

 

rozbalovací seznam předdefinovaných SQL příkazů DXQ list

Seznam umožňuje výběr z katalogu předdefinovaných SQL příkazů. Katalog se načítá ze speciálního souboru (DXQ file).

Volbu ze seznamu je možno provést buď pomocí myši kliknutím na rozbalovací šipku a následným využitím svislého posuvníku, nebo z klávesnice pomocí kurzorových šipek a klávesy Alt nebo sekvenčním zadáním názvu příkazu.

Poznámky:

 

 

 

oblast správy speciálních příkazů GMQ management

V aplikacích dyXoft jsou využívány speciální příkazy (označované jako hyperquery), obsahující kromě vlastního SQL příkazu ještě sadu parametrů, určujících konkrétní okolnosti použití příkazu v dané aplikaci. Mimo aplikace dyXoft nemají tyto speciální příkazy smysl a při používání Grabberu k edici a analýze obecných dat je nelze využít; proto se jimi tento návod podrobně nezabývá.

 

 

 

 

 

 

tlačítko spuštění zadaného SQL příkazu Let's Go!

Tlačítko spouští SQL příkaz zadaný v textovém okně.

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

stavový řádek

Řádek zobrazuje doplňující informace v závislosti na zvolené funkci (polohu v datové oblasti při použití navigátoru, výsledky prováděných příkazů atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikona

Toto je rozlišovací ikona aplikace dXGrabber. Kliknutí na ikonu otevře samostatné okno se základními informacemi o aplikaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tlačítko načtení souboru předdefinovaných příkazů Load DXQ

Tlačítko otvírá standardní dialog Windows s přednastaveným filtrem pro výběr souboru typu DXQ. Tyto soubory obsahují příkazy DXQ (dyXoft Query), tvořené hlavičkou a tělem SQL příkazu. Po výběru souboru jsou názvy příkazů načteny do rozbalovacího seznamu.

Poznámky:

 

 

 

tlačítko přidání SQL příkazu do seznamu Add SQL

Tlačítko připojí SQL příkaz, zadaný v textovém okně, do aktuálního seznamu. Po stisku tlačítka se nejprve otevře okno umožňující zadání názvu vkládaného příkazu. Následně je příkaz vložen do seznamu.

Poznámky:

 

 

 

tlačítko uložení souboru předdefinovaných příkazů Save DXQ

Tlačítko otvírá standardní dialog Windows pro uložení souboru. Příkazy z aktuálního seznamu jsou uloženy jako soubor typu DXQ (dyXoft Query).

Poznámky:

 

 

 

tlačítko exportu dat do souboru CSV CSV export

Tlačítko otvírá standardní dialog Windows pro uložení souboru. Do vybraného/zadaného souboru budou uloženy výsledky aktuálního SQL dotazu ve formátu CSV (hodnoty oddělené středníkem).

Poznámky:

 

 

 

tlačítko importu dat ze souboru CSV CSV import

Tlačítko otvírá standardní dialog Windows pro otevření souboru s přednastaveným filtrem pro soubor CSV. Z vybraného souboru budou do aktuální tabulky načteny jednotlivé záznamy.

Soubor musí být typu CSV (záznamy v řádcích, hodnoty oddělené středníkem), přičemž platné datové záznamy začínají na třetím řádku souboru. První řádek souboru musí obsahovat korektní názvy položek zvolené tabulky. Druhý řádek souboru musí obsahovat klíčové slovo, určující formát položky. Povolená klíčová slova jsou STRING,INTEGER,FLOAT,CURRENCY,DATETIME, BOOLEAN a VARIANT.

Poznámky:

 

 

 

upřesňující parametry exportu dat

Exportovaná data lze modifikovat pomocí tří zaškrtávacích políček: